VLC neemt ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking.

Beleid

VLC beschouwt als meest belangrijke mogelijke ongunstige effecten van infrastructuurprojecten op “duurzaamheidsfactoren” (zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel a SFDR):

Ecologisch

Sociale en werkgelegenheidszaken

Corruptie en omkoping

VLC Infrastructure III zal beleggen in infrastructuurfondsen die passen bij onze strategie en voldoen aan onze investeringseisen. De meesten daarvan zullen naar onze verwachting, vaak alleen al vanwege de aard van de infrastructuur waarin wordt belegd, rekening houden met duurzaamheidsfactoren. Sommige fondsen kwalificeren mogelijk zelfs als een duurzame belegging. Volgens de SFDR is dit een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling mits deze belegging geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen).

Door het grootste deel van het vermogen van VLC Infrastructure III te beleggen in infrastructuurfondsen die rekening houden met wat de effecten van hun beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op de “duurzaamheidsfactoren” zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel a SFDR) houdt ook VLC (indirect) rekening wat de effecten van haar beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op de hierboven genoemde duurzaamheidsfactoren.

In het due diligence proces van VLC wordt onderzocht of deze effecten mogelijk aanwezig zijn in (de beleggingen van) een infrastructuurfonds. Als dat het geval is, dan wordt dit beschouwd als een duurzaamheidsrisico en zal VLC beoordelen of er afdoende beheersingsmaatregelen zijn getroffen. VLC belegt niet in een infrastructuurfonds als zij de beheersingsmaatregelen onvoldoende vindt.

Duurzaamheid is voor VLC geen doel op zich: er worden geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Volstaan wordt met het vaststellen of een overwogen belegging een negatieve invloed heeft op duurzaamheidsfactoren en of, indien dit het geval is, het daarmee gepaard gaande duurzaamheidsrisico acceptabel is.

VLC promoot met haar fondsen geen ecologische en/of sociale kenmerken (de VLC fondsen zijn geen “lichtgroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en is ook niet gericht op duurzame beleggingen (de VLC fondsen zijn ook geen “donkergroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 9 SFDR).