PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid dat Van Lawick Capital (hierna: ‘VLC’) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens en geeft ook weer welke rechten u op grond van de Algemene verordening persoonsgegevens (‘AVG’) heeft en op welke wijze u die rechten uit kunt oefenen. In ons cookieverklaring leest u welke cookies wij gebruiken op onze website en met welk doel.

Rechtsgronden en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Rechtsgronden voor verwerking

Indien u besluit te beleggen in een van de fondsen van VLC, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst. Indien u informatie bij ons aanvraagt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Daarnaast verwerken wij bepaalde persoons-gegevens omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing van onze fondsen, dan geldt dat als een gerechtvaardigd belang.

Doeleinden verwerking

Persoonsgegevens die VLC van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u als participant;
  • Het informeren van u als participant of geïnteresseerde over onze dienstverlening, onze producten en relevante activiteiten (bijvoorbeeld via email of (digitale) kwartaalberichten);
  • Het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving;
  • Marketing van onze fondsen.

Delen van uw gegevens

VLC zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor onze dienstverlening. In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • toezichthouders en andere (overheids)instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; of
  • andere derden, zoals de bewaarder en de administrateur van de fondsen, banken en administratiekantoren die relevant zijn voor onze dienstverlening; of externe dienstverleners in verband met de verwerking van uw persoons-gegevens, zoals ICT dienstverleners of andere partijen aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

In voorkomende gevallen zullen wij een schriftelijke overeenkomst met een dergelijke derde partij sluiten (een zogenaamde verwerkersovereenkomst), die voldoet aan de in de AVG gestelde eisen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor VLC de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

VLC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen in beginsel niet door VLC (direct of indirect) worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, tenzij dit op grond van (internationale) wet- en regelgeving verplicht is.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, in te zien, te laten verwijderen en/of over te dragen. Tevens kunt u het door ons verwerken van uw persoonsgegevens laten beperken. Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar . VLC zal u binnen een maand na ontvangst per e-mail laten weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketing van onze fondsen, kunt u daar ook altijd bezwaar tegen maken. In dat geval zal VLC deze verwerking onmiddellijk beëindigen.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door VLC bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u ontevreden bent over de afhandeling van uw bezwaar of uw verzoek. Hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wijziging in onze privacyverklaring

VLC kan altijd wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring, uiteraard binnen de grenzen van de relevante privacy regelgeving. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website www.vanlawickcapital.nl 

Contactgegevens

Van Lawick Capital
Javastraat 12, 2585 AN Den Haag
070-2228504