Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer

Deze website biedt alleen algemene informatie over VL&C Investment Management B.V., handelend onder haar handelsnaam Van Lawick Capital, ‘VLC’), inclusief algemene informatie over beleggingsinstellingen van VLC. Via de website kunnen gebruikers geen beleggingsinstellingen aankopen. Het gebruik van deze website is onderhevig aan de gebruikersvoorwaarden die te raadplegen zijn via deze website. De informatie op de website is afgeleid van bronnen die door VLC als betrouwbaar worden beschouwd, maar er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, door VLC, haar partners of werknemers met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Informatie beschikbaar gesteld op de website mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal, beleggings- of financieel advies of enige vorm van aanbeveling ten aanzien van de beleggingsinstellingen die op de website worden beschreven. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen en zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. Gebruikers moeten professioneel advies inwinnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Gebruikersvoorwaarden website

Deze gebruikersvoorwaarden (‘Voorwaarden’) regelen de toegang tot en het gebruik van de website (de ‘Website’) van VL&C Investment Management B.V. (‘VLC’).

Aan personen die de Website bezoeken (“Gebruikers”) wordt een gebruiksrecht verleend in overeenstemming met deze Voorwaarden. Door het gebruik van de Website, accepteren en gaan Gebruikers akkoord met de Voorwaarden. Gebruikers die de Voorwaarden niet accepteren of niet akkoord gaan met de Voorwaarden mogen geen gebruikmaken van de Website. Door een gebruiksrecht te aanvaarden, verwerven de Gebruikers geen andere rechten, waaronder geen eigendomsrechten, auteursrechten of exploitatierechten met betrekking tot de Website. De Website is uitsluitend gericht op Gebruikers gevestigd of woonachtig in Nederland.

VLC is overeenkomstig artikel 2:66a sub 1 en 3 van de Wet op het financieel toezicht als ‘kleine beheerder’ geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. VLC beschikt niet over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht om beleggingsinstellingen te beheren, en VLC en haar beleggingsinstellingen staan uit dien hoofde niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V.

De Website biedt alleen algemene informatie, inclusief algemene informatie over beleggingsinstellingen van VLC. Via de Website kunnen Gebruikers geen beleggingsinstellingen aankopen.

Informatie beschikbaar gesteld op de Website mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal, beleggings- of financieel advies of enige vorm van aanbeveling ten aanzien van de beleggingsinstellingen die op de Website worden beschreven. Gebruikers moeten professioneel advies inwinnen over al het voorgaande alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Alle details over beleggingsinstellingen van VLC zijn, indien van toepassing, te vinden in de documentatie van de betreffende beleggingsinstellingen. Gebruikers dienen de informatie in deze documenten (met inbegrip van de meest recente versie van het essentiële informatiedocument (‘EBI’) zorgvuldig te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

In het verleden behaalde resultaten (feitelijk of gesimuleerd) op de Website vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

Deze Voorwaarden bepalen het gebruik van deze Website. Beleggingsinstellingen die door VLC worden aangeboden kunnen daarnaast ook onderhevig zijn aan hun eigen voorwaarden zoals opgenomen in de documentatie van de betreffende beleggingsinstellingen.

De Gebruiker mag geen misbruik maken van de Website door bewust virussen, trojans, worms, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. De Gebruiker mag geen ongeautoriseerde toegang (proberen te) verkrijgen tot de Website, de server waarop de Website van VLC is opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is met de Website. De Gebruiker mag de Website niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval. Door het overtreden van deze bepaling kan de Gebruiker een strafbaar feit plegen onder van toepassing zijnde regelgeving. VLC kan een dergelijke overtreding melden bij de relevante autoriteiten en zal met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding, zal het recht van de Gebruiker om de Website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Daarnaast heeft VLC het recht om elke actie te ondernemen tegen elke Gebruiker die het nodig of gepast acht ter eigen discretie.

Elk gebruik van de Website dat in strijd is met deze Voorwaarden maakt inbreuk op de rechten van VLC en kan ook inbreuk maken op de rechten van derde partijen. In dat geval wordt de Gebruiker aansprakelijk gehouden voor alle schade, inclusief claims van derden, die voortkomen uit dergelijk onrechtmatig gebruik. In dit opzicht zal de Gebruiker VLC vrijwaren en schadeloos stellen.

Deze Website bevat gegevens en informatie van allerlei aard die beschermd zijn door handelsmerk en/of copyright ten gunste van VLC of in individuele gevallen ook ten gunste van derden. Het is daarom niet toegestaan om de Website (en de informatie daarop) geheel of gedeeltelijk te downloaden, te reproduceren en/of te distribueren.

De veiligheid van communicatie via het internet en per e-mail kan niet worden gegarandeerd. Er bestaat een risico dat informatie in een e-mail en een bijlage daarbij, inclusief potentieel vertrouwelijke informatie, onderschept, verloren, vernietigd, beschadigd of vertraagd kan worden. Hoewel VLC redelijke inspanningen zal doen om dit risico te minimaliseren, garandeert zij niet dat enige communicatie of e-mail of enige bijlage daarbij, die verzonden wordt, vrij zal zijn van virussen, wormen of andere schadelijke componenten.

De informatie op de Website is afgeleid van bronnen die door VLC als betrouwbaar worden beschouwd, maar er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, door de VLC, haar partners of werknemers met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Dit Website bevat bovendien meningen en stellingen van VLC, waarbij VLC zich onder meer heeft gebaseerd op volgens haar betrouwbaar geachte bronnen. De Website is beperkt tot het verspreiden van algemene informatie over VLC en haar beleggingsinstellingen. Er mag geen vertrouwen worden gesteld in deze informatie bij een beslissing om een investering te doen. In plaats daarvan moeten Gebruikers zorgvuldig de product-specifieke informatie tot zich nemen die afzonderlijk wordt verstrekt in de context van een potentiële investering in een beleggingsinstelling.

VLC is niet aansprakelijk voor enige claim, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of schade, hetzij uit hoofde van een verbintenis, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins als gevolg van de Website of informatie verstrekt via de Website. Deze bepaling zal geen enkele claim beperken die de Gebruiker kan maken onder aanvullende voorwaarden of op basis van contracten overeengekomen met VLC. Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid voor fraude, persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door nalatigheid beperken of uitsluiten. Niets in deze voorwaarden zal aansprakelijkheid beperken of uitsluiten waar beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de wet.

Waar de Website links bevatten naar andere websites, diensten en/of bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie aan de Gebruiker aangeboden. Dergelijke links moeten niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door VLC van deze gelinkte websites of informatie die de Gebruiker daarvan kan verkrijgen. VLC heeft geen controle over de inhoud van deze websites, diensten of bronnen.

Om juridische redenen kan de toegang tot sommige delen van de Website zijn of worden beperkt.

VLC kan niet garanderen dat de Website veilig of vrij van defecten, softwarefouten of virussen zal zijn. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de configuratie van zijn informatietechnologie, computerprogramma’s en platforms om toegang te krijgen tot de Website. De Gebruiker moet in het bezit zijn van een virusbeschermingssoftware.

Links naar de Website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VLC.

VLC behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen.

VLC zal alle gewijzigde of bijgewerkte Voorwaarden op de Website plaatsen. Gebruikers moeten regelmatig controleren of er wijzigingen zijn.

VLC kan de Website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. Dit kan een gevolg zijn van wettelijke vereisten. Anders dan vereist door de toepasselijke wetgeving, heeft VLC geen plicht om dit te doen. Daarom behoudt VLC zich het recht voor om de Website op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen en om de service en de toegang tot de Website te beperken, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

VLC garandeert niet dat de toegang tot de Website ononderbroken zal zijn of altijd beschikbaar zal zijn, tenzij vereist door de wet. VLC mag de beschikbaarheid van alle of een deel van de Website opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. VLC zal redelijke inspanningen verrichten om de gebruiker redelijkerwijs op de hoogte te stellen van een beperking, opschorting of intrekking.

Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

De rechtbank ‘s-Gravenhage, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de Website en de daarop geboden informatie ontstaan.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn geschrapt, maar dit zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden.