INFORMATIEVERPLICHTINGEN SFDR

Ter uitvoering van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europese Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (de “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, verder afgekort tot “SFDR”) beantwoorden wij op onze website de volgende vragen:

Deze vragen worden beantwoord in onderstaande onderwerpen voor VLC Infrastructure III. De twee eerdere infrastructuurfondsen van Van Lawick Capital (“VLC”) zijn opgericht voor de inwerkingtreding van de SFDR. Omdat in die fondsen geen investeringsbeslissingen meer genomen zullen worden (beide fondsen nemen voor een vaststaand bedrag deel in onderliggende fondsen van DIF Capital Partners) is het hieronder verwoorde beleid niet van toepassing op de eerder opgerichte fondsen van VLC.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer uitleg: