Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces

Met “duurzaamheidsrisico” in de zin van de SFDR wordt bedoeld een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen kan veroorzaken.

VLC Infrastructure III belegt in beginsel enkel in infrastructuurfondsen die duurzaamheidsrisico’s vermijden of zoveel mogelijk beperken. Of dit het geval is onderzoeken wij gedurende het due diligence proces dat altijd vooraf gaat aan een beleggingsbeslissing. Wij letten daarbij vooral op de volgende punten:

De beoordeling van de omvang en aanvaardbaarheid van duurzaamheidsrisico’s, en van de beheersingsmaatregelen die de beheerders van infrastructuurfondsen getroffen hebben vormt een essentieel onderdeel van ons due diligence proces. Als op een infrastructuurfonds artikel 8 van de SFDR (“lichtgroene beleggingen” of artikel 9 SFDR (“donkergroene beleggingen”) van toepassing is, dan gaat VLC er in beginsel van uit dat dat fonds in voldoende mate rekening houdt met duurzaamheidsfactoren en dat het duurzaamheidsrisico voldoende wordt beheerst.

De belangrijkste andere selectiecriteria in de due diligencefase zijn de beleggingsfilosofie en –strategie van de fondsmanager, het trackrecord van de fondsmanager, de kwaliteit van het investeringsteam, de kwaliteit van de projecten en de daaraan verbonden partijen, en andere, specifiek voor infrastructuurprojecten geldende, risico’s.